Gajshshsbjssbsbsusus hshshsjsoishs sbsisygsbsks sjshshshjsjs

Patient: Gajshshsbjssbsbsusus hshshsjsoishs sbsisygsbsks sjshshshjsjssj

Doctor: