Hshshs hshshshshsjs shshshhsshhs shhshshshs

Patient: Hshshs hshshshshsjs shshshhsshhs shhshshshs

Doctor: