Hshshsh shsjjssj

Patient: Hshshsh shsjjssj

Doctor: