I feel like I’m dizzy please help me I can

Patient: I feel like I’m dizzy please help me I can even do my work at school

Symptoms: I feel like I’m dizzy please help me like at school I can even do my work

Doctor: